http://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/predel/funktsii/